Skip to content

Boycot

De campagne ‘Gestolen Schoonheid: Mooi Niet!’ van de Badjassenbrigade is een gerichte boycot actie tegen het Israëlische bedrijf Ahava – een bedrijf dat profiteert van de bezetting door middel van economisch gewin. De gerichte boycotactie van de Badjassenbrigade maakt deel uit van de bredere mondiale BDS beweging. Over de BDS beweging leest u hier meer.

BDS in het Kort

BDS is een mondiale grass-root beweging waartoe in juli 2005 officieel opgeroepen werd door een breed spectrum aan Palestijnse maatschappelijke groepen, politici, en vakbonden middels de Palestinian Unified Call for BDS. De afkorting staat voor Boycot, Desinvestering en Sancties. Door normale verhoudingen met Israël op te schorten wil de BDS beweging Israël ter verantwoording roepen en onder druk zetten om het Internationaal Recht en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te respecteren en betreffende VN resoluties na te leven.

De BDS beweging heeft de afgelopen jaren enorm internationaal terrein gewonnen en vormt momenteel de kern van de burgerlijke Palestijnse verzetsstrijd. BDS geniet steun onder een breed en groeiend internationaal publiek van burgers, academicus, ondernemers, politicus en kunstenaars, die uit morele overwegingen onder de huidige omstandigheden niet langer hun diplomatieke/economische/professionele steun kunnen verlenen aan Israël.

Klik hier voor de officiële website van de Palestijnse BDS campagne. Hier vindt u tevens de oorspronkelijke tekst van de Palestinian Unified Call for BDS en actuele informatie over BDS en ontwikkelingen.

Lees hier de officiele oproep tot boycot vanuit Israelische burgers en Joden van andere nationaliteit.

Waarom BDS?

Israël houdt sinds 1967 de Palestijnse Westelijk Jordaanoever (inclusief Jeruzalem), de Gazastrook en de Syrische Golan Hoogvlakte bezet. Deze bezetting gaat gepaard met structureel geweld en onderdrukking van de Palestijnse bevolking. Ondanks het Advies van het Internationaal Gerechthof in 2004, waarin de muur die Israël op Palestijns grondgebied bouwt Illegaal wordt verklaard, zet zij de bouw van deze muur voort. Hetzelfde geldt voor de controversiële en scherp veroordeelde nederzettingenpolitiek – deze blijft feitelijk gehandhaafd.

Door middel van de bouw en uitbreiding van nederzettingen, de muur, en specifieke infrastructuur (bv. ‘Jewish only roads’), heeft Israël de facto grote delen van de Westelijke Jordaanoever ingelijfd en controle verkregen over water en andere Palestijnse hulpbronnen. Meer dan 60 jaar na de stichting van de staat Israël, waarmee grootscheepse etnische zuivering van de inheemse Palestijnse bevolking gepaard gingen, is de meerderheid van het Palestijnse volk nog altijd vluchteling. Een aanzienlijk deel van deze vluchtelingen is staatloos. Ook blijft het in Israël verankerde systeem van raciale discriminatie tegen de eigen Arabisch-Palestijnse burgers van kracht.

Overheden, de VN en de internationale gemeenschap slagen er al meer dan 40 jaar niet in om deze onwettigheden een halt toe te roepen. Ondanks een kleine, actieve vredesbeweging in Israël is er te weinig kritische massa en politiek draagvlak om van binnenuit een verandering te bewerkstelligen. In dit vacuüm biedt BDS een wettig en geweldloos middel om economische en morele druk uit te oefenen op Israël en haar een beweegreden te verschaffen om haar plichten na te komen. Tevens stelt BDS burgers in staat om zich effectief te distantiëren van onwettige, mensonterende staatspraktijken en van de kritiekloze houding van hun volksvertegenwoordigers. BDS is solidair met zowel de vreedzame verzetsbeweging van de Palestijnen als de vredesbeweging binnen Israël en steunt hen door meer draagvlak te creëren voor hun werk.

Wat houdt BDS in?

De officiële Verenigde Palestijnse Oproep tot BDS in juli 2005 en de verklaringen van de International Coordinating Network on Palestine (ICNP), het coördinerend orgaan van de Palestijnse BDS campagne, vormen het vertrekpunt voor BDS activiteiten. Hierin liggen de eisen en principes verankerd en worden middelen beschreven die de internationale BDS beweging kan inzetten om haar doelen te bereiken.

Op basis hiervan houdt BDS kortweg het volgende in: Het (al dan niet selectief) opschorten van professionele, diplomatieke en economische relaties met Israëlische instanties, bedrijven en individuen totdat Israël haar verplichtingen nakomt. Dat wil zeggen totdat Israël: Het onvervreemdbare recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking erkent en de voorschriften van het international recht volledig naleeft door:

1. Het opgeven van zijn bezetting en kolonisatie van alle Arabische gebieden en het ontmantelen van de muur;

2. Erkenning van de fundamentele rechten van de Arabisch-Palestijnse bewoners van Israël op volledige gelijkheid; en

3. De rechten van de Palestijnse vluchtelingen op terugkeer naar hun huizen en bezit zoals vastgelegd in VN Resolutie 194 te respecteren, veilig te stellen en te bevorderen.

In het kader van BDS kunnen drie verschillende middelen worden ingezet: Boycot, Desinvestering en Sancties.

1.         Boycot

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen drie verschillende vormen van boycot: het consumentenboycot, het culturele/academisch boycot, en het boycot op sportevenementen.

Consumentenboycot – Het consumentenboycot is een van de meest bekende en meest toegankelijke vormen van boycot. Het machtigt consumenten zich te verzetten tegen de praktijken van Israël door diensten en producten afkomstig uit Israël te weren. Gerichte boycotacties, waaronder de Ahava boycotactie van de Badjassen Brigade , oefenen effectief druk uit op bedrijven wiens activiteiten en verdiensten direct gerelateerd zijn aan de bezetting.

Agrexco exporteert onder de handelsnaam Carmel veel fruit en groente naar Europa. Een aanzienlijk deel van deze producten wordt geteeld op geconficeerd Palestijns land in de Jordaanvallei. De Israëlische overheid is groot aandeelhouder van Agrexco: zij bezit 51% van de aandelen.

Motorola produceert naast mobiele telefoons ook draadloze data netwerken en communicatiesystemen voor militaire doeleinden. Veel innovaties die hun toepassing vinden in de productie van mobiele telefoons, computers en software worden in feite ontwikkeld in de productie van militaire producten en diensten

Een overzicht van bedrijven die direct betrokken zijn en profiteren van de bezetting vind u op : whoprofits.org Dit is een initiatief van de Israelische Coalition of Women for Peace . Op deze website vind u tevens uitgebreide informatie over Ahava.

! Een moeilijkheid wat betreft een selectief productenboycot is de onduidelijkheid omtrent welke Israëlische producten in de illegale nederzettingen en met gestolen Palestijnse grondstoffen geproduceerd worden. Ondanks EU wetgeving, welke de import van dergelijke producten verbiedt, exporteert Israël deze producten naar Europa onder de naam ‘Made in Israel’. Deze moeilijkheid wordt vaak aangevoerd als reden om ALLE Israëlische producten te weren.

Voor een lijst Israëlische producten in de Nederlandse schappen klik hier

Ontdek het verhaal achter andere grote Israëlische merknamen als Jaffa, Carmel, Sabra: klik hier

Academisch/cultureel boycot – Het academisch/cultureel boycot is in feite een moreel boycot die inmiddels brede steun geniet in de academische- en vooral ook de kunstwereld. Door ‘gewone’ culturele/academische uitwisseling en samenwerking te weigeren kunnen kunstenaars en academici:

  • zich publiekelijk distantiëren van de immorele en onwettige praktijken van Israël;
  • tegenwicht bieden aan het gebruik van cultuur en wetenschap om het imago van Israël op het internationaal podium te boosten;
  • zich verzetten tegen de normalisatie van verhoudingen op academisch en cultureel vlak met instanties die de ethos van de kunst en wetenschapscultuur oneerbiedigen.

Deze vorm van boycot heeft daarom ook een grote symbolische waarde.

John Berger , Eduardo Galeano, Adrienne Rich en Naomi Klein zijn enkele voorbeelden van de tal van gerespecteerde schrijvers die de BDS oproep hebben onderschreven. Lees het interview met Naomi Klein over Cultureel Boycot ­hier

Uitgebreide informatie over het culturele boycot vind u hier

Sportboycot – Net als het academisch/cultureel boycot heeft deze vorm van boycot een symbolisch waarde door Israël moreel aan de zijlijn te zetten. Het weren van Israëlische sporters en sportteams uit internationale en bilaterale competitie geeft aan dat Israël in overtreding is met de ‘spelregels’ zoals vastgelegd in het Internationaal Recht en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Op deze manier wordt ook aandacht gecreëerd voor de gemarginaliseerde positie van Palestijnse en Arabisch-Israëlische sporters. Deze gemarginaliseerde positie is een direct gevolg van de Israëlische bezetting en de geïnstitutionaliseerde discriminatie jegens Arabische/Palestijnse Israëliërs in Israel zelf. Door het belemmeren van de bewegingsvrijheid, de vernietiging van sportfaciliteiten in de Bezette Palestijnse Gebieden, en door niet-joodse Israëliërs toegang tot bepaalde fondsen, faciliteiten en materialen te ontzeggen, wordt Palestijnse sporters het recht op deelname op het lokale en internationale speelveld ontnomen.

2.         Desinvestering

Desinvestering houdt in dat investeringen in de Israëlische economie worden ingetrokken. Dit kan toegepast worden op Israëlische bedrijven en instanties in het algemeen of specifiek op bedrijven en investeerders die direct betrokken zijn bij, en profiteren van, de bezetting. Onder deze noemer valt ook het BDS campagnewerk, gericht op nationale bedrijven die door middel van hun investeringen de Israëlische bezetting ondersteunen. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen of door zich te beroepen op nationale wetgeving trachten de BDS campagnevoerders en burgers dergelijke bedrijven aan te moedigen hun investering terug te trekken. Desinvestering kan een krachtig drukmiddel zijn, zeker wanneer het bedrijven treft die grote economische en politieke macht hebben binnen Israël.

Elbit Systems Ltd is een Israëlisch high-tech bedrijf die betrokken is bij de bouw en het onderhoud van de illegale muur. Dit bedrijf, ook genoemd op whoprofits.org, maakt zich daarbij medeplichtig aan de Israëlische bezetting en overtreedt daarmee tevens het internationaal recht. Als gevolg hiervan heeft onlangs, begin September 2009, de Noorse regering via de Ethical Council besloten hun investeringen terug te trekken uit Elbit Systems Ltd.  Lees het ­hier.

Veolia Eonvironment is een Franse multi-national die betrokken is bij het Jerusalem Light Rail Line Project. Dit trein traject zal West Jeruzalem verbinden met de illegale nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever.  In 2004 sloot het dochterbedrijf van Veolia, Connex Israel, een contract af bij het Israëlische consortium Citypass om de geplande Jerusalem Light Rail Line te gaan bedienen. Connex Israel bedient ook de busverbindingen tussen Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever. Tevens is Veolia Environment via het dochterbedrijf Veolia Environmental Services Israel betrokken bij het storten van afval uit Israel en de nederzettingen in de Jordaan Vallei. In kennis van deze praktijken, en onder grote druk van klanten en maatschappelijke organisaties, nam de Nederlandse ASN bank, het besluit om hun investeringen in Veolia Environment terug te trekken. Lees het hier.

Een overzicht van bedrijven die direct betrokken zijn en profiteren van de bezetting vind u op: whoprofits.org

3.         Sancties

Sancties omvat maatregelen die getroffen worden door staten of andere internationale, regionale, of locale instituties, zoals de EU, VN en vakbonden, wanneer een staat handelt in strijd met internationale wetgeving. Sancties hebben als doel de betreffende staat onder economische of morele druk te zetten om af te zien van deze onwettigheden. In het kader van BDS betreffen sancties bijvoorbeeld: het opheffen van handelsakkoorden en andere economische, diplomatieke en politieke samenwerkingsverbanden, het intrekken van lidmaatschap, maar ook strafrechtelijk vervolg.

Israël geniet door haar lidmaatschap van tal van internationale instituties (waaronder de VN, OECD, Rode Kruis, WTO) en via diverse handelsverdragen en samenwerkingsovereenkomsten een bijzonder invloedrijke positie in het internationale economische en politieke speelveld. Door Israël deze privileges te ontzeggen en de nadruk te verleggen naar de plichten waaraan dergelijke privileges zijn gebonden, kan er op zeer grote schaal effectieve druk worden uitgeoefend.

Het EU-Israël Associatieverdrag stelt Israël in staat onder gunstige condities handel te drijven met de EU. Echter, Artikel 2 van dit verdrag stelt voorwaarden met expliciete verwijzing naar mensenrechten waar het partnerland aan dient te voldoen onder dit verdrag. Israël handelt duidelijk in strijd met deze beginselen. Sinds 2008 stellen Europese mensenrechtenorganisaties en BDS campagnevoerders dit bij de EU aan de kaak en eisen dat dit Associatieverdrag wordt opgeschort. Deze inspanningen hebben tot nog toe niet tot het gewenste resultaat geleid, zij het dat de EU onlangs besloot de geplande opwaardering van dit verdrag – die verdere verbreding en verdieping van de economische en politieke relaties met Israël behelst – voorlopig in de koelkast te zetten. Meer over het Associatieverdrag vind u op de UCFP website.

Advertenties
%d bloggers liken dit: